In september 2014 startte een veldproef van Stichting FloodControl IJkdijk, dit keer ging het erom het verschijnsel zettingsvloeiing te onderzoeken. Zettingsvloeiing, ook wel oever-, plaat- of dijkval genoemd, is één van de faalmechanismen waarop dijken in Nederland beoordeeld worden. De locatie van de proef was de Plaat van Walsoorden in de Westerschelde.

pdfBekijk de resultaten van de proef in het eindrapport

Lees hier het persbericht bij de start de proef

pdfLees een artikel over plaatval in de Westerschelde (17042015)

De proef droeg bij aan het meerjarig uitvoeringsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen om de Nederlandse waterkeringen veilig te houden.

Rekenmodellen

De huidige rekenmodellen voor zettingsvloeiing zijn gebaseerd op theorie en (talrijke) schaalproeven die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd. De modellen geven uitsluitend de voorwaarden voor zettingsvloeiing. Door complexe schaalregels is de toepasbaarheid van deze modellen op werkelijke schaal echter zeer onzeker. Deze proef was de eerste volwaardige proef waaraan de modellen geijkt konden worden. De proef gaf ook inzicht over het verloop en het gevolg van het proces, zoals de stroming van het zand-watermengsel en de invloed van verweking en bressen. Met toegepast onderzoek, inclusief veldproeven, kunnen de onzekerheden, waar vorrheen mee wordt gerekend, worden verkleind. Modellen kunnen verder worden verbeterd en er kan worden bespaard op versterkingsmaatregelen.

Schade aan waterkering

Bij een zettingsvloeiing verdwijnt er materiaal aan de bovenkant van het onderwater talud. Dit kan leiden tot schade aan de waterkering. Het proces dat zich lager op het talud voordoet, namelijk het wegstromen van een zandwatermengsel is in sterke mate vergelijkbaar met “turbidity currents”, een veelvuldig voorkomend fenomeen in meren en oceanen. Turbidity currents vormen een serieus gevaar voor belangrijke infrastructuur op de zeebodem zoals glasvezelkabels en oliepijpleidingen. De resultaten voor de proef dragen bij aan een beter begrip van turbidity currents en modellen om deze te voorspellen. 

Deze proef leverde ook inzicht in het optimaliseren van herstel van de zandplaat en daarmee natuurbehoud. Om de waterbeheerder verder te ondersteunen werden tijdens de proef daarnaast ook bruikbare meettechnieken, monitoring strategieën en data-analyse technieken gevalideerd. Deze konden zo ook toegepast worden als extra veiligheidsmaatregel tijdens versterking en beheer. Bedrijven leverden deze technieken en instrumenten.

De proef werd mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Deze proef is een typisch voorbeeld van samenwerking binnen de zogenaamde gouden driehoek: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Aan de proef werkten mee:

Overheden:

 • Rijkswaterstaat
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
 • NV NOM

Kennisinstellingen:

 • Deltares
 • Universiteit Utrecht
 • TU Delft
 • National Oceanography Centre (Groot-Brittannië)
 • Universiteit Gent (België).
 • University of New Brunswick

Nederlands bedrijfsleven:

 • Fugro
 • Miramap
 • AGT
 • Nelen&Schuurmans
 • Target

Overige: GeoXYZ (Belgie)

AddThis Social Bookmark Button