FloodControl IJkdijk

FloodControl IJkdijk stelt zich het volgende tot doel:

  • Het maken van de stap van gevalideerde innovaties naar reguliere toepassing, waarbij aangesloten wordt op zorgplicht gerelateerde onderwerpen;
  • Het valoriseren op basis van gevalideerde innovaties: van kennis naar kassa. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de eerder geïnvesteerde gelden in het nieuwe programma ten minste éénmaal terug te verdienen;
  • Bij deze doelen wordt gefocust op de gehele levenscyclus van een dijk en alle fasen hierin. De langste fase is de beheerfase.

De rode draad in deze doelen vormen data en informatie.

FloodControl IJkdijk
Tussen 2007 en 2014 deden Stichting FloodControl 2015 en Stichting IJkdijk afzonderlijk van elkaar al baanbrekende experimenten op het gebied van dijkmonitoring met behulp van sensortechnologie. In 2014 zijn beide stichtingen gefuseerd en startte het gezamenlijke FloodControl IJkdijk ontwikkelprogramma.

In de programma’s FloodControl 2015 en IJkdijk zijn praktisch toepasbare (innovatieve) technieken, systemen en kennis ontwikkeld én gevalideerd. Het gaat om technieken, systemen en kennis die waterkeringbeheerders ondersteunen bij het realiseren van een efficiencyverhoging van het levenscyclusbeheer van dijken. Hierbij wordt aangesloten op zorgplicht gerelateerde onderwerpen.

Om deze kansen te realiseren is het echter nodig om gevalideerde innovaties ook toe te passen in de praktijk.

Vanaf 2015
Het nieuwe FloodControl IJkdijk programma (vanaf 2015) richt zich op deze reguliere toepassing. Er wordt naar gestreefd om ten minste éénmaal de geïnvesteerde gelden terug te verdienen binnen de beheeropgave van een aantal jaren. Naar verwachting is de efficiencyvergroting veel groter, omdat toepassing op meerdere locaties mogelijk is. FloodControl IJkdijk focust op de gehele levenscyclus van dijken en alle fasen hierin.
De rode draad in deze doelen vormen data en informatie.
Het nog lopende FloodControl IJkdijk ontwikkelprogramma wordt gesteund door zowel het Ministerie van Economische Zaken als het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uiteindelijk moeten marktpartijen op het gebied van sensortechnologie, volledig gevalideerde en robuuste systemen kunnen leveren aan alle waterbeheerders voor elk type dijk waarbij efficiënter, beter en goedkoper dijkbeheer en versterking wordt mogelijk gemaakt

Activiteiten
Stichting FloodControl IJkdijk richt zich op vier inhoudelijke sporen:

  • Dijksterkte en monitoring: LiveDijken
  • Belastingen en voorspellen: Stresstesten
  • Gevolgen en beslissen: gedurende alle fasen van de levenscyclus van een dijk, van aanleg en versterking tot beheer en calamiteitenzorg.
  • Data en informatie als rode draad in het programma, waaronder ook het Dijk Data Service Centrum valt.
AddThis Social Bookmark Button